WelfFur - Av KOPENHAGEN PÄLS

VÄLFÄRD - ÖPPENHET OCH DOKUMENTATION ÄR ÄR

Konsumenter bryr sig om djurens välbefinnande och söker pälsprodukter som verkligen är transparenta och som kommer med tydlig dokumentation. Med WelFur, det nya vetenskapsbaserade välfärdscertifieringsprogrammet, får pälskonsumenter den insyn de eftersträvar och dokumentationen att deras päls har en certifieringsstämpel som säkerställer högsta djurskyddsstandard.

2009 gick Fur Europe (Europas branschorganisation för päls) bortom reglering och initierade WelFur. I syfte att utveckla ett opartiskt, grundligt och detaljerat utvärderingsverktyg för att bedöma välfärden för odlad mink och räv, stödde Kopenhagen Fur utvecklingen av dessa nya protokoll.

När allt kommer omkring är päls av hög kvalitet kärnan i vad vi gör. Och eftersom friska djur producerar överlägsen päls är det både affärsmässigt och etiskt vettigt att ta djurskyddet på allvar.

ALLA GÅRdar SKALL VÄLFÖRSCERTIFIERAS INNAN SLUTET AV 2020

Baserat på EU-standarder är WelFur ett vetenskapsbaserat certifieringssystem som utvärderar nivån på djurens välbefinnande på gårdar, och det mest ambitiösa certifieringsprogrammet i sitt slag. WelFur, som utvecklats av oberoende forskare från internationella universitet*, säkerställer att gårdar uppfyller fyra kriterier för välfärd: bra foder, bra hushållning, god hälsa och att djuren uppvisar lämpligt beteende.

Fur Europe har föreslagit att alla 3 500 europeiska pälsfarmer ska vara certifierade i slutet av 2020. Farmer som inte är certifierade kommer att uteslutas från de viktigaste pälshandelsplattformarna i världen.

BEVISAD DJURVÄLFÄRD, POSITIVT KONSUMENTFÖRTROENDE

De senaste åren har modekonsumenter blivit mer medvetna om vilken inverkan deras klädval har på omvärlden – och denna trend är också en som pälskonsumenter är mycket medvetna om.

Europeiska kommissionen publicerade en undersökning 2016** som fokuserade på medborgarnas åsikter om djurskydd, baserat på intervjuer ansikte mot ansikte med över 27 000 medborgare med olika social och demografisk bakgrund från alla EU:s medlemsländer.

Resultaten var tydliga. Mer än fyra av fem tillfrågade ansåg att djurens välbefinnande borde förbättras och var villiga att betala mer för bättre djurvälfärd.

Det är uppenbart att pälskonsumenter bryr sig om djurens välbefinnande. Det gör vi också. Faktum är att våra höga djurskyddsstandarder är en viktig bidragande faktor till den konsekventa kvaliteten som erbjuds av Kopenhagen Fur. Med WelFur får konsumenterna den transparens och dokumentation de söker, så att de kan fortsätta köpa päls utan begränsningar.

*) Östra Finlands universitet (Institutionen för biovetenskap), MTT Agrifood Research, Finland (Djurproduktionsforskning), Aarhus Universitet, Danmark (Institutionen för djurhälsa och biovetenskap), Norges biovetenskapliga universitet (Institutionen för husdjurs- och jordbruksvetenskap), Sveriges lantbruksuniversitet (Institutionen för djurens miljö och hälsa), University of Utrecht, Nederländerna (Institutionen för djur inom vetenskap och samhälle), Franska National Institute of Agronomic Research

**) Européernas attityder till djurens välfärd - en undersökning som begärts av Europeiska kommissionen, generaldirektoratet för hälsa och livsmedelssäkerhet och samordnad av generaldirektoratet för kommunikation.


Example blog post
Example blog post
Example blog post